🔥 Bekijk nu onze zomer sale!

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en die van Landal GreenParks (de accommodatie) zijn van toepassing op het DSV Spelletjesweekend. De Spelletjes Vrienden is onderdeel van WWW-producties.

Annuleren

 • Kan ik mijn huisje nog annuleren?

  Wijziging(en) of annulering van je reservering wordt alleen in behandeling genomen indien deze per e-mail wordt bevestigd. Als annuleringsdatum wordt gehanteerd, de datum van de eerstvolgende werkdag volgend op de dag waarop de e-mail door De Spelletjes Vrienden is ontvangen.

  Annuleren meer dan 30 dagen voor aanvang van het DSV Spelletjesweekend
  De kosten voor annuleren zijn tot 30 dagen vóór aankomst 30% van de totale reissom.

  Annuleren binnen 30 dagen voor aanvang van het DSV Spelletjesweekend
  Bij een annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het DSV Spelletjesweekend en gedurende het verblijf is de huurder 100% van de reissom verschuldigd.

  Wij raden je aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

 • Corona

  Wat gebeurt er als het weekend niet door kan aan vanwege corona?
  Dan wordt het weekend kosteloos verplaatst.

  Zijn er op dit moment maatregelen?
  Nee, op dit moment zijn er geen maatregelen meer. Mochten die er wel weer komen dan houden wij ons uiteraard aan de op dat moment geldende overheidsrichtlijnen omtrent corona.

  Kan ik annuleren bij een positieve coronatest / quarantaineplicht op het moment van vertrek?
  Dat ligt aan je eigen annuleringsverzekering. Bekijk de voorwaarden van de annuleringsverzekering die je hebt afgesloten. Wij raden aan dit voorafgaand aan je boeking goed te checken bij je eigen annuleringsverzekering om verrassingen te voorkomen.

Andere voorwaarden

 • Uitsluiten herroepingsrecht
  Het maken van een reservering voor het DSV Spelletjesweekend is definitief. Het herroepingsrecht van 14 dagen is niet van toepassing op de overeenkomst die je sluit met De Spelletjes Vrienden met betrekking tot het DSV Spelletjesweekend.

  Toepassing
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die gemaakt worden voor het DSV Spelletjesweekend. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die met De Spelletjes Vrienden een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of overige faciliteiten. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De Spelletjes Vrienden wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 • Reserveren
  De Spelletjes Vrienden nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen van personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. De Spelletjes Vrienden behouden zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen. Je dient direct na de ontvangst van de bevestiging deze op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden te melden aan De Spelletjes Vrienden.

  Wijzigingen in de overeenkomst
  Indien je, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen zijn De Spelletjes Vrienden niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van De Spelletjes Vrienden en Landal GreenParks om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval De Spelletjes Vrienden je wijzigingen accepteert, kunnen er wijzigingskosten bij je in rekening gebracht worden indien deze wijzigingen 28 dagen of korter voor aanvang van je verblijf worden aangevraagd. Indien je na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie en/of campingplaats het aantal accommodaties en/of campingplaatsen wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals in deze voorwaarden beschreven.

 • In-de-plaatsstelling
  Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden. Indien jij, Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden zijn overeengekomen dat je en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijf je naast de huurder en/of gebruikers die je en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover De Spelletjes Vrienden voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

  Prijzen
  Je bent aan De Spelletjes Vrienden verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door De Spelletjes Vrienden is verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW tenzij anders vermeld. De Spelletjes Vrienden hebben het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar De Spelletjes Vrienden geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

 • Extra kosten
  De huurder is behalve de huurprijs ook kosten voor bedlinnen en toeristenbelasting verschuldigd. Bij een annulering na 14 dagen na het maken van de reservering of binnen 30 dagen voor aanvang van uw verblijf blijven de volledige administratiekosten verschuldigd en maken deze onderdeel van de totaal in rekening te brengen kosten bij annulering. De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het park. De huurder is aan De Spelletjes Vrienden te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

  Betalingen
  De betaling dient direct bij de reservering 100% voldaan te worden. Achteraf betalen is bij het boeken van een huisje voor het DSV Spelletjesweekend niet mogelijk.

  Spaarpunten
  Voor het boeken van een huisje voor het DSV Spelletjesweekend ontvang je geen spaarpunten. We hebben hiervoor gekozen omdat we hierdoor de prijs van het Spelletjesweekend betaalbaarder konden houden. Spaarpunten ontvang je wel voor het kopen van bordspellen, kaartspellen en accessoires.

 • Aankomst en vertrek
  De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. De parken hebben de mogelijkheid om de aankomsttijd van 16.00 uur te wijzigen. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.30 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

  Reglementen
  Alle gasten dienen zich te houden aan de door Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement en het Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie. Conform de lokale verordeningen zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Landal GreenParks besluiten de gasten niet onder te brengen. Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van Landal GreenParks voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

  Indien de op het park aanwezige restaurant-, café- en zaalverhuurbedrijven aan u horecadiensten verlenen of horecaovereenkomsten met u sluiten, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag bij de receptie van het park verkrijgbaar.

  Landal GreenParks behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken, waaronder een gedeeltelijke of gehele sluiting daarvan, zonder dat u recht heeft op een vergoeding. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • Opleveren
  De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken- en koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). De huurder dient de campingplaats schoon achter te laten (dus: geen vuilnis op de plaats achterlaten maar in vuilniszakken in de container plaatsen). De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Landal GreenParks.

  Overtreding
  Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, het Parkreglement en/of Zwembadreglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Landal GreenParks het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het park-management gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

  Huisdieren
  Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Landal GreenParks toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen, dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Landal GreenParks een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u zal worden voldaan. Landal GreenParks behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten. Voor honden dient een hondenmand te worden meegenomen en voor meegebrachte honden/katten is bescherming tegen vlooien verplicht, waarbij zowel druppels, pillen als een vlooienband volstaat. Gekooide dieren mogen gratis worden meegenomen, mits dit is opgegeven bij de reservering.

 • Gebruik accommodatie
  De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, campingplaats en/of elders in het park, en voor het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur. Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Landal GreenParks en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

  Internetgebruik
  Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats biedt Landal GreenParks de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel. De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem. Landal GreenParks is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Landal GreenParks in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Landal GreenParks als aanbieder van accommodatie en/of campingplaatsen. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker dan wel degene die de huurder vergezellen, heeft Landal GreenParks het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren. De huurder vrijwaart Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

 • Borgsom
  Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden kunnen van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt maximaal het totale bedrag van uw boeking per accommodatie en/of camping plaats. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) kan de vereiste borgsom door Landal GreenParks worden verhoogd. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Landal GreenParks gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft zijn Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren). De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

  Overmacht en wijziging
  In het geval Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden al dan niet tijdelijk niet in staat zijn om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kunnen Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden voordoen. Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden zullen in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten. Overmacht aan de zijde van Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden bestaat indien Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

 • Aansprakelijkheid
  Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit bungalowkluisjes en zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van Landal GreenParks, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Landal GreenParks of (één van) haar werknemers.

  Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden zijn niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. U/de huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van Landal GreenParks en/of De Spelletjes Vrienden ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden. U/ de huurder vrijwaart Landal GreenParks voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

  Klachten
  Ondanks de zorg en de inspanning van Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Landal GreenParks B.V., afdeling Gastenservice, Postbus 95991, 2509 CZ Den Haag of via gastenservice@landal.com o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

 • Toepasselijk recht
  Op de overeenkomst tussen u, De Spelletjes Vrienden en Landal GreenParks is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Reisdocumenten
  U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Landal GreenParks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

  Privacy
  Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand van De Spelletjes Vrienden en Landal GreenParks. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u terugvinden op de website van Landal GreenParks onder het onderdeel “privacy”. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Landal GreenParks B.V. afdeling Adressenbeheer, Postbus 95991, 2509 CZ Den Haag of een e-mail naar info@landal.com.

  Algemeen
  Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden zullen hun correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt. Kennelijke druk- en zetfouten binden Landal GreenParks en De Spelletjes Vrienden niet. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van algemene voorwaarden.

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.