🔥 Bekijk nu onze zomer sale!

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en die van Vakantiepark Eigen Wijze (de accommodatie) zijn van toepassing op het DSV Spelletjesweekend. De Spelletjes Vrienden is onderdeel van WWW-producties.

Annuleren

 • Kan ik mijn huisje nog annuleren?

  Wijziging(en) of annulering van je reservering wordt alleen in behandeling genomen indien deze per e-mail wordt bevestigd. Als annuleringsdatum wordt gehanteerd, de datum van de eerstvolgende werkdag volgend op de dag waarop de e-mail door De Spelletjes Vrienden is ontvangen.

  Percentage van de prijs die de huurder verschuldigd is bij annuleren:

  – Bij annulering meer dan 3 maanden voor aankomst:
  15% van de overeengekomen prijs
  – Bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor aankomst:
  50% van de overeengekomen prijs
  – Bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor aankomst:
  75% van de overeengekomen prijs
  – Bij annulering binnen 1 maand voor aankomst:
  90% van de overeengekomen prijs
  – Bij annulering op de dag van aankomst:
  100% van de overeengekomen prijs

  Wij raden je aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

 • Corona

  Wat gebeurt er als het weekend niet door kan aan vanwege corona? 
  Dan wordt het weekend kosteloos verplaatst.

  Zijn er op dit moment maatregelen? 
  Nee, op dit moment zijn er geen maatregelen meer. Mochten die er wel weer komen dan houden wij ons uiteraard aan de op dat moment geldende overheidsrichtlijnen omtrent corona.

  Kan ik annuleren bij een positieve coronatest / quarantaineplicht op het moment van vertrek? 
  Dat ligt aan je eigen annuleringsverzekering. Bekijk de voorwaarden van de annuleringsverzekering die je hebt afgesloten. Wij raden aan dit voorafgaand aan je boeking goed te checken bij je eigen annuleringsverzekering om verrassingen te voorkomen.

Huisregels

 • Parkeren:
  Parkeren kan bij het grootste gedeelte van de huisjes voor de deur en bij andere verblijfsobjecten bij het object. Het gedeelte van de Vissershuisjes is autovrij. De huurders hiervan kunnen de auto op de desbetreffende parkeerplaats neerzetten. Het parkeren van voertuigen op het gedeelte rondom de zalen is alleen met uitdrukkelijke toestemming van Vakantiepark Eigen Wijze toegestaan.

  Maximum snelheid:
  Op het vakantiepark geldt voor vervoersmiddelen een snelheidslimiet van 15 km per uur.

  Recreatie bij de vijvers:
  In de vijvers liggen kano’s. Deze mogen overdag kosteloos worden gebruikt. Na zonsondergang en voor zonsopgang is het gebruik niet toegestaan. In de vijvers die daarvoor zijn aangewezen mag worden gezwommen. Het gebruik daarvan is volledig voor eigen risico, Er wordt geen toezicht gehouden en het zwemmen/vermaak gebeurt volledig voor eigen risico, waarbij de ouders, verzorgers en begeleiders verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun minderjarige kinderen en/of hun (verminderd) handelingsonbekwamen mederecreanten en gasten. Iedere vorm van aansprakelijkheid jegens ons is daarbij uitgesloten.

  Roken:
  Roken is in geen enkele binnenruimte toegestaan.

  Geluid:
  • Muziek is toegestaan, hetzij bij de huisjes en/of andere vakantieverblijven beperkt vanaf 9:00 uur tot 23:00 uur. Er zal daarbij geen sprake mogen zijn van het veroorzaken van overlast.
  • Bij de zalen mag er wat meer geluid geproduceerd worden. Hier is tot 00:30 uur versterkte muziek mogelijk. Dit houdt niet in dat dit onbeperkt kan.
  • Een eigen huis-tuin-en-keuken geluidsinstallatie meebrengen mag.
  Alles wat groter is en/of voorzien van een flinke bas is niet toegestaan.
  • Voor dagfeesten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bruiloften, recepties e.d. gelden andere regels, waarbij de eindtijd niet later mag zijn dan 01:00 uur. Hier geldt dat na 00:30 uur het afspelen van muziek alleen binnen hoorbaar mag zijn.

 • Gebruik van sanitair en afvoeren:
  • Toiletten, badkuipen, wastafels en andere afvoerobjecten mogen niet oneigenlijk worden gebruikt. Tot oneigenlijk gebruik worden bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, gerekend: het afvoeren van tampons, maandverband, luiers, inlegkruisjes, papier anders dan toiletpapier, glas en/of andere afval/vuilresten.
  Verder mogen er geen milieuschadelijke schoonmaakmiddelen zoals chloor e.d., vetten en etensresten in de afvoer of in de toiletten worden geworpen. Dit veroorzaakt ernstige verstoppingen!

  Feestartikelen:
  • Het gebruik van confetti en vuurwerk is verboden. Op het gebruik hiervan staat een boete van € 500,00. Dit onverminderd een eventuele sanctionering van overheidswege.

  Eindreiniging:
  • De eindschoonmaak is bij de prijs inbegrepen. Wij verwachten wel van u dat het door u gehuurde verblijfsobject en/of zaal “bezemschoon” wordt achtergelaten. Met deze term bedoelen wij:
  Alle vaat dient droog en schoon weer op de juiste plek in de kast teruggezet te worden.
  De vuilnis dient in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden.
  Het bedlinnen graag voor vertrek van de bedden verwijderen en gezamenlijk onder aan de trap neerleggen of, indien er geen trap in uw verblijfsobject aanwezig is, legt u het bedlinnen voor vertrek binnen bij de ingang van uw verblijfsobject neer.
  De vloer dient schoon en plakvrij te worden achtergelaten.
  De indeling van het huisje, het verblijfsobject en/of de gehuurde zaal dient weer zo te staan, zoals het bij aankomst werd aangetroffen.
  Eventuele schades moeten voor vertrek bij de receptie worden gemeld.

  Algemeen:
  • Het betreden van ons vakantiepark geschiedt voor eigen risico. Van U en de andere gasten verwachten wij, dat u in uw gedrag rekening houdt met de andere gasten en geen overlast veroorzaakt. Grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: fysiek geweld, discriminatie, seksuele intimidatie is uitdrukkelijk niet toegestaan. Mocht daarvan op enig moment sprake zijn, dan kan dit leiden tot een daartoe gerechtigde sanctionering als voornoemd, het inhouden van de borgsom en/of verwijdering van het vakantiepark, onverminderd de eventuele sanctioneringen vanuit overheidswege.
  Wij, de directie en medewerkers van Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden, wensen u een fijn verblijf op ons vakantiepark toe.

Andere voorwaarden

 • Uitsluiten herroepingsrecht 
  Het maken van een reservering voor het DSV Spelletjesweekend is definitief. Het herroepingsrecht van 14 dagen is niet van toepassing op de overeenkomst die je sluit met De Spelletjes Vrienden met betrekking tot het DSV Spelletjesweekend.

  Toepassing 
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die gemaakt worden voor het DSV Spelletjesweekend. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die met De Spelletjes Vrienden een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of overige faciliteiten. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De Spelletjes Vrienden wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Vakantiepark Eigen Wijze daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

 • Reserveren 
  De Spelletjes Vrienden nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen van personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. De Spelletjes Vrienden behouden zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen. Je dient direct na de ontvangst van de bevestiging deze op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden te melden aan De Spelletjes Vrienden.

  Wijzigingen in de overeenkomst 
  Indien je, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen zijn De Spelletjes Vrienden niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van De Spelletjes Vrienden en Eigen Wijze om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval De Spelletjes Vrienden je wijzigingen accepteert, kunnen er wijzigingskosten bij je in rekening gebracht worden indien deze wijzigingen 28 dagen of korter voor aanvang van je verblijf worden aangevraagd. Indien je na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie en/of campingplaats het aantal accommodaties en/of campingplaatsen wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals in deze voorwaarden beschreven.

 • In-de-plaatsstelling 
  Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden. Indien jij, Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden zijn overeengekomen dat je en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijf je naast de huurder en/of gebruikers die je en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover De Spelletjes Vrienden voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

  Prijzen 
  Je bent aan De Spelletjes Vrienden verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door De Spelletjes Vrienden is verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW tenzij anders vermeld. De Spelletjes Vrienden hebben het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar De Spelletjes Vrienden geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

 • Extra kosten 
  De huurder is behalve de huurprijs ook kosten voor bedlinnen en toeristenbelasting verschuldigd. Bij een annulering na 14 dagen na het maken van de reservering of binnen 30 dagen voor aanvang van uw verblijf blijven de volledige administratiekosten verschuldigd en maken deze onderdeel van de totaal in rekening te brengen kosten bij annulering. De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het park. De huurder is aan De Spelletjes Vrienden te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

  Betalingen 
  De betaling dient direct bij de reservering 100% voldaan te worden. Achteraf betalen is bij het boeken van een huisje voor het DSV Spelletjesweekend niet mogelijk.

  Spaarpunten 
  Voor het boeken van een huisje voor het DSV Spelletjesweekend ontvang je geen spaarpunten. We hebben hiervoor gekozen omdat we hierdoor de prijs van het Spelletjesweekend betaalbaarder konden houden. Spaarpunten ontvang je wel voor het kopen van bordspellen, kaartspellen en accessoires.

 • Aanbiedingen 
  Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door De Spelletjes Vrienden gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens. De door De Spelletjes Vrienden in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten en dergelijke, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. De Spelletjes Vrienden zijn aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

  Overeenkomsten 
  Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze, onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin. Alle met De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze gesloten overeenkomsten worden voor haar eerst bindend na schriftelijke bevestiging door De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze, dan wel doordat De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze met de uitvoering van de opdracht zijn aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze eerst, nadat en voor zover deze door De Spelletjes Vrienden en  Vakantiepark Eigen Wijze zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 (acht) dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat De Spelletjes Vrienden Vakantiepark Eigen Wijze met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, hebben De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze zou kunnen doen ontstaan.

 • Zaalverhuur en buitenruimte
  Door Vakantiepark Eigen Wijze worden huisregels toegepast. Deze worden door haar bij de totstandkoming van de overeenkomst met wederpartij aan haar kenbaar gemaakt. Voor zover dit niet of niet volledig is geschied, dan zijn in ieder geval, onverminderd de volgende huisregels van toepassing: De sluitingstijd is om uiterlijk 1:00 uur ’s nachts. Niet toegestaan zijn drugsgebruik en/of handel in drugs, vechtpartijen, bedreigingen, intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, al dan niet van seksuele en/of discriminerende aard, overmatig drankgebruik, veroorzaken van overmatige herrie op het vakantiepark en haar andere aanhorigheden. Mocht daar zijdens wederpartij sprake van zijn, zulks ter beoordeling van De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze, dan heeft zij het recht met behoud van alle haar toekomende rechten de verhuurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen de zaal/zalen en/of buitenruimte te ontruimen en alle door haar te lijden en/of geleden schade ondeelbaar op wederpartij en de veroorzakers te verhalen (tot de dag der algehele voldoening). Wanneer er, door en/of zijdens wederpartij schade al dan niet onbedoeld aan de gehuurde zaal en/of buitenruimte, de aanhorigheden en/of elders op het vakantiepark, wordt toegebracht, om het even van welke reden en aard, dan hebben De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze het recht om de geleden en nog te lijden schade op zowel wederpartij als de veroorzakers zijdens wederpartij ondeelbaar hoofdelijk te verhalen tot de dag der algehele voldoening. Huisdieren zijn in beginsel, maar wel na uitdrukkelijke toestemming van Vakantiepark Eigen Wijze, onder voorwaarden toegestaan. De wederpartij dient voor de ingangsdatum van de zaalhuur en/of huur buitenruimte daarvoor een verzoek bij Vakantiepark Eigen Wijze in te dienen. Beslist Vakantiepark Eigen Wijze positief, dan heeft zij het recht om gedurende de aanwezigheid op het Vakantiepark met de aanhorigheden gedragsregels aan de wederpartij, met inbegrip van zijn gasten en zijn huisdier(en), op te leggen. De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze hebben het recht om bij overtreding van de gedragsregels en/of bij het veroorzaken van overlast, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze kan alsdan niet door de wederpartij gehouden worden om hem op enigerlei wijze te compenseren.; niet met betrekking tot de eerder gesloten huurovereenkomst van zaal en/of buitenruimte noch anderszins.

 • Aansprakelijkheid
  De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze zijn niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaren De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze dit ook niet bij, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen, overdracht van virussen en ziekten. De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze van het gebruik van de geleverde goederen en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen; niet aan het geleverde zelf, noch aan andere zaken/objecten, personen en/of levende have, niet in directe zin, noch in indirecte zin. De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen en/of eigendommen van en zijdens wederpartij. Wederpartij vrijwaart De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze te dezer zake voor alle aanspraken van derden. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze en wederpartij, zijn De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij. Er wordt door De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie en/of functionaliteiten. Indien Vakantiepark Eigen Wijze en/of De Spelletjes Vrienden wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 500,00 (zegge; vijfhonderd euro). Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Vakantiepark Eigen Wijze en/of De Spelletjes Vrienden niet op.

 • Prijzen en kosten 
  Voor iedere spelletjesweekend stellen De Spelletjes Vrienden afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door De Spelletjes Vrienden te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren zijn De Spelletjes Vrienden gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc. Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden zijn gerechtigd om, indien de kostprijsfactoren tussen de datum van totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst daartoe aanleiding geven haar prijzen na mededeling aan wederpartij te wijzigen. Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden zijn gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen. Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden behouden zich het recht voor reiskosten en/of verzendkosten in rekening te brengen.

  Vergoeding bij te late- of niet-betaling 
  Indien de betaling van de door De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door hem/haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

 • Annuleren
  Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden hebben het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze toekomende rechten. Vakantiepark Eigen Wijze en/of De Spelletjes Vrienden hebben dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Vakantiepark Eigen Wijze en/of De Spelletjes Vrienden, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar. Indien wederpartij de door hem met Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden, dan zijn Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde, ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten die in sub c. van dit artikelen worden weergegeven. De wederpartij betaalt aan De Spelletjes Vrienden een vergoeding bij annulering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het tijdstip van annulering. Deze bedraagt:
  Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
  Bij annulering binnen twee tot drie maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  Bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
  Bij annulering binnen één maand tot één week voor de ingangsdatum, 90 % van de overeengekomen prijs;
  Bij annulering korter dan één week voor de ingangsdatum, 100 % van de overeengekomen prijs;
  Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden hebben het recht om met behoud van alle haar uit de opdracht/overeenkomst toekomende rechten, de door wederpartij en/of zijdens haar verstrekte opdrachten te weigeren, de uitvoering ervan stop te zetten, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien zij dit op enig moment voor haar passend acht, zonder dat zij door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk gesteld kan en mag worden. Passende momenten zijn, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, Opdrachten: die in strijd met enige wet- en regelgeving zijn, conflicteren met de goede zeden, oproepen tot haat, discriminatie, racisme, kwetsend van karakter zijn en/of de wijze van gegevensverstrekking een voor De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze onaanvaardbaar (digitaal) bedrijfsrisico met zich meebrengt. Zulks ter beoordeling van De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze.

 • Voorbehoud van eigendom
  Zolang een wederpartij aan De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze geen volledige betaling van de door De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze aan hem/haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, zijn De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc. Vakantiepark Eigen Wijze en De Spelletjes Vrienden behouden zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze heeft voldaan. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt hebben De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

  Overmacht
  Overmacht ontslaat De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf De Spelletjes Vrienden en/of het bedrijf Vakantiepark Eigen Wijze, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, pandemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, zwangerschap en/of bevalling, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc. De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze zijn van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc. b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn De Spelletjes Vrienden en Vakantiepark Eigen Wijze gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze. Wederpartij zal van de ten deze door De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

 • Toepasselijk recht
  Op alle aanbiedingen, opdrachten en met De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Vakantiepark Eigen Wijze heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze behoeven wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Midden-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

 • Wijziging van de Algemene Voorwaarden
  Vakantiepark Eigen Wijze en/of De Spelletjes Vrienden zijn bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door De Spelletjes Vrienden en/of Vakantiepark Eigen Wijze gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens wederpartij vanaf 30 (dertig) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij wederpartij binnen die termijn schriftelijk aan Vakantiepark Eigen Wijze te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen Partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan 6 (zes) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van 30 (dertig) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.